Lid worden

Informatie voor nieuwe leden

Hieronder volgen in een korte samenvatting enkele belangrijke punten waarvan u geacht wordt kennis te nemen voor de toetreding tot de COM sv Zoetermeer.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, kortweg KNSA genaamd. De KNSA behartigt de belangen van de schietsport op landelijk niveau en vertegenwoordigt Nederland in de Union International de TIR (UIT).

Voor het lidmaatschap  is de minimum leeftijd gesteld op 18 jaar. Ieder nieuw lid moet een “Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)” aan het bestuur kunnen overleggen.  Het VOG formulier is verkrijgbaar bij de secretaris. De verklaring wordt afgegeven door de gemeente.

Aanmelding geschiedt door middel van een door de vereniging beschikbaar gesteld  aanmeldings/inschrijfformulier en eigen verklaring. Dit formulier is verkrijgbaar bij de secretaris.

De contributie is gesteld op € 14,50 per maand, exclusief de kosten voor de KNSA. Het jaarlijks lidmaatschap aan de KNSA bedraagt € 42,50 en wordt in de maand januari van het nieuwe verenigingsjaar automatisch afgeschreven van uw rekening. U kunt na 7 maanden als aspirant uw lidmaatschap  per maand, kwartaal of per jaar betalen.  

Inschrijfgeld: Nieuwe leden betalen éénmalig € 130,-. Dit betreft € 71,- KNSA afdracht, € 43,50 voor 3 maanden contributie (incl. proefmaand), € 15,50 administratiekosten en naamschildje. Nieuwe leden die in bezit zijn van een KNSA-licentie betalen € 60,-
Voor alle betalingen aan de vereniging bent u verplicht gebruik te maken van het door het bestuur beschikbaar gesteld machtigingsformulier voor automatische incasso.

Ballotage

Bij het toelaten van leden tot de schietvereniging, neemt het bestuur van de vereniging een grote verantwoordelijkheid op zich en dient dan ook de nodige voorzichtigheid te betrachten. Om die reden is door de KNSA bij schietsportverenigingen gesteld dat u wordt ingeschreven als aspirant. Nadat u een verzoek tot lidmaatschap heeft ingediend, wordt door het bestuur van de vereniging de procedure tot verkrijging van het lidmaatschap gestart. Vanaf dat moment bent u nog geen aspirant en/of lid. Deze procedure bestaat uit een proefperiode van één (1) maand waarin u minimaal vier (4) maal de vereniging moet hebben bezocht en onder begeleiding schietsportoefeningen heeft verricht, tenzij betrokkene naar het oordeel van het bestuur op goede gronden verhinderd is. Na deze periode kunt u aspirant worden voor een periode van minimaal 6 maanden. Indien u tijdens de aspirant-periode regelmatig aan schietoefeningen heeft deelgenomen en de schietsport-introductiecursus met goed gevolg heeft doorlopen, adviseert de ballotagecommissie het bestuur over uw toelating als volwaardig (buitengewoon) lid.

Wapens en Munitie

De aanschaf van vuurwapens is doorgaans een kostbare zaak en kan beter worden uitgesteld tot u meer ervaring in het schieten heeft verkregen en over een zekere graad van geoefendheid beschikt. U kunt dan ook beter beoordelen wat voor vuurwapen u wilt gaan aanschaffen. Voor de aanschaf van een vuurwapen is toestemming nodig van het bestuur die het lid beoordeelt op diens schietkwaliteiten, het naleven van de veiligheidsregels en het omgaan met en het gebruik van vuurwapens. Vervolgens zal de Politie, afdeling Bijzondere Wetten beoordelen of een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens kan worden afgegeven.

Indien u een vuurwapen wilt aanschaffen is het wettelijk vereist dat u minstens een jaar gewoon lid bent van een schietvereniging en daarnaast tenminste 18 schietbeurten heeft gemaakt in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag  van het verlof en dat u het lidmaatschap van de KNSA kan overleggen.

Zolang u nog niet in het bezit bent van een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie, mag u geen vuurwapen(s) en/of munitie buiten het verenigingsgebouw in uw bezit hebben. Introducés en nieuwe leden kunnen gebruik maken van de vuurwapens van de COM sv Zoetermeer. Men wordt niet verplicht om zelf een vuurwapen aan te schaffen.

ALLE NIEUWE SCHUTTERS ZIJN VERPLICHT HET EERSTE JAAR KLEIN KALIBER GEWEER TE SCHIETEN.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan zijn de bestuursleden graag bereid deze te beantwoorden. Het is binnen onze vereniging een goede gewoonte dat op verenigingsavonden minimaal één bestuurslid volgens de bestuursrol aanwezig is.